Alternate Text Alternate Text

精听党 | 每日外刊精读

课程于2020.5.14起正式下线。西语主流外刊文章精选,外教带读+语音干货讲义+每日习题巩固。 每期30天(包含周末),周一至周五更新。
Alternate Text Alternate Text Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text
该课程已下架,无法购买
1. 点击屏幕右上角的按钮 2. 选择在浏览器中打开